People

Mitra Bestari

Fakhrur rozi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia

Mohammad Azhar, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

subiyantoro subiyantoro, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia